EQUIPO DIRECTIVO

Lic. MARCOS E. AÑARI HUARACHI
Lic. MARCOS E. AÑARI HUARACHI

DIRECTOR

LIC. LUIS JAVIER MAMANI AQUISE

LIC. LUIS JAVIER MAMANI AQUISE

SUB DIRECTOR

LIC. IGNACIO ZUÑIGA MAMANI

LIC. IGNACIO ZUÑIGA MAMANI

SUB DIRECTOR

LIC. ROLANDO POMA RAMOS

LIC. ROLANDO POMA RAMOS

SUB DIRECTOR